Arbeidsrecht in je masterjaar

Bij de afstudeerrichting Arbeidsrecht krijg je activerend onderwijs. Wij geloven in een uitdagende, interactieve leerstijl, met volop ruimte voor participatie door studenten.

Keuzevrijheid

De master Rechtsgeleerdheid van de VU biedt veel keuzevrijheid. Zo kun je zelf, eventueel met de hulp van je tutor, je eigen vakkenpakket samenstellen en is het mogelijk om in twee afstudeerrichtingen af te studeren. ​

Praktijkgericht

De vakken en de opdrachten staan in het teken van hun meerwaarde in de praktijk. Waar mogelijk worden gastdocenten uit de praktijk ingezet. Voorts is voor VU-rechtenstudenten een online stageplatform ontwikkeld, zodat zij praktijkervaring kunnen opdoen en een netwerk kunnen opbouwen.

Studiebegeleiding

Om je op weg te helpen binnen de VU en de faculteit krijg je (indien gewenst) een tutor toegewezen. Bij je tutor kun je terecht voor vragen aangaande het samenstellen van je vakkenpakket en voor (studie)advies.

Het vakkenpakket

Verdieping Arbeidsrecht

In het vak Verdieping Arbeidsrecht verdiept de student zijn kennis over verschillende aspecten van het individuele en collectieve arbeidsrecht. Het vak bestaat uit twee delen. In het eerste deel (Arbeidsrecht Individueel) vormen de te behandelen onderwerpen een afspiegeling van de thema’s die in theorie en praktijk van het individuele arbeidsovereenkomstenrecht de meeste aandacht krijgen, zoals de juridische positie van flexibele arbeidskrachten en het ontslagrecht. In het tweede deel (Arbeidsrecht Collectief) wordt aandacht besteed aan het cao-recht in al zijn aspecten. Ook onderwerpen als het medezeggenschapsrecht, het stakingsrecht, overgang van onderneming en collectief ontslag komen aan de orde.

Docenten
mr. dr. W.L. Roozendaal (Coördinator & Examinator)
prof. dr. mr. W.H.A.C.M. Bouwens
mr. dr. L. van den Berg
mr. R.F. Hoekstra
dr. mr. A. Stege

Onderwijsvorm
Het vak bestaat uit twee onderdelen:

Arbeidsrecht Individueel (periode 1): Er is één hoorcollege en één werkgroep per week. In de hoorcolleges worden de belangrijke leerstukken uiteengezet. In de werkgroepen worden die leerstukken verder uitgediept. Daarnaast dient de student verplichte schrijfopdracht(en) in te leveren met betrekking tot een individueel arbeidsrechtelijk onderwerp. In de werkgroepen komen de thuis voorbereide casusopdrachten aan de orde. De werkgroepen duren twee uur.

Arbeidsrecht Collectief (periode 2): Er is één hoorcollege en één werkgroep per week. In de hoorcolleges worden de belangrijke leerstukken uiteengezet. In de werkgroepen worden die leerstukken verder uitgediept. Daarnaast dient de student een referaat te houden over een collectiefrechtelijk onderwerp. In de werkgroepen komen de thuis voorbereide casusopdrachten aan de orde, alsmede de door studenten te houden referaten. De werkgroepen duren 3 uur.

Toetsvorm
Schriftelijk tentamen, schrijfopdracht(en) en presentatie.

Aantal studiepunten
12 ECTS

Europees Arbeidsrecht

Brexit of niet, het Europees arbeidsrecht blijft van belang voor een goed begrip van het Nederlandse arbeidsrecht. Welke arbeidsrechtelijke bescherming geniet bijvoorbeeld een Russische werknemer die door een Pools uitzendbureau bij een Nederlands bedrijf is gedetacheerd? Deze en andere vragen komen aan de orde in de cursus Europees arbeidsrecht. Na afloop van de cursus heeft de student kennis van het Europees arbeidsrecht, waaronder ook wordt begrepen de relatie met de nationale rechtssystemen en de juridische aspecten betreffende het grensoverschrijdend verkeer. De student is daarnaast in staat om de verworven kennis toe te passen op casusposities en om het Europees arbeidsrecht op een kritische wijze te interpreteren. De student onwikkelt tot slot een (kritische) visie op de ontwikkeling van het Europese arbeidsrecht.

Deze leerdoelen worden bereikt door een tweetal overzichtscolleges, discussies over het studiemateriaal en een bespreking van de gemaakte opdrachten tijdens wekelijke werkgroepen en de participatie in een moot court waar studenten de rol van de eiser, gedaagde, advocaat-generaal en rechter toebedeeld krijgen in een fictieve zaak die dient bij het Europees Hof van Justitie. Aan de hand van deze oefenrechtbank past u een deel van de opgedane kennis direct toe in een praktijkcasus.

De volgende onderwerpen zullen tijdens de colleges aan bod komen:
– Ontwikkeling Europees sociaal beleid;
– Reguleringsmechanismen EU en verhouding Europees-nationaal recht;
– Sociale grondrechten;
– Materieel Europees arbeidsrecht;
– Vrij verkeer en detachering van werknemers;
– Coördinatie sociale zekerheid

Docent
A. Eleveld (Coördinator & Examinator)

Onderwijsvorm
Werkgroepen en hoorcolleges.

Toetsvorm
Schriftelijk tentamen en moot court

Aantal studiepunten
6 ECTS

Methoden van rechtswetenschap

Het vak beoogt master-studenten voor te bereiden op zowel het zelfstandig uitvoeren van rechtswetenschappelijk onderzoek als het kritisch beoordelen van (rechts)wetenschappelijk onderzoek. Het vak geeft daartoe inzicht in de verschillende opvattingen over (rechts-)wetenschap en inzicht in de verschillende methoden van rechtswetenschappelijk onderzoek. Hierbij wordt onder meer ingegaan op het gebruik van empirische onderzoeksgegevens in de rechtswetenschap. Waarom moet een rechtswetenschapper niet alleen kennis hebben van ‘law in the books’ maar ook van ‘law in action’? Daarnaast wordt in het vak ingegaan op hoe in de rechtspraktijk (in de rechtspraak en het wetgevingsproces) gebruik wordt gemaakt van rechtswetenschappelijke methoden van onderzoek.

 

Tijdens de colleges komen de volgende thema’s aan bod:
– wetenschap en rechtswetenschap;
– methoden van rechtswetenschap: rechtsvinding en rechtvergelijking;
– methoden van interdisciplinair onderzoek;
– gebruik van rechtswetenschappelijke methoden van onderzoek (in de rechtspraak en het wetgevingsproces);
– methodologische verantwoording/ beoordeling van onderzoek.

Docenten
prof. dr. B.M.J. van Klink (Coördinator & Examinator)
dr. mr. V.C. Geeraets

Onderwijsvorm
Het vak bestaat uit een combinatie van hoorcolleges en werkcolleges. De
werkcolleges hebben een interactief karakter en van studenten wordt
verwacht dat zij goed voorbereid naar de werkcolleges komen.

1 x 2 uur werkgroep per week; daarnaast gastcollege maximaal 1 x 2 uur per week (mogelijk niet elke week).

Toetsvorm
Take-hometentamen

Aantal studiepunten
6 ECTS

Overige informatie
Dit vak is geschikt voor studenten in de afstudeerrichtingen privaatrecht, ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Het vak is de opvolger van het vak Arbeidsrecht in overnames en reorganisaties. Het vernieuwde vak beslaat meer rechtsterreinen en is geschikt voor studenten in de afstudeerrichtingen privaatrecht, ondernemingsrecht en arbeidsrecht.

Socialezekerheidsrecht

Het vak socialezekerheidsrecht richt zich op de Ziektewet, Werkloosheidswet, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen en de Participatiewet. Inzicht in het rechtsgebied is van cruciaal belang voor arbeidsrechtjuristen die de risico’s moeten inschatten bij ontslag en ziekte wat betreft de gevolgen voor een socialezekerheidsuitkering. Ook voor studenten die zich verdiepen in het staats- en bestuursrecht zijn de regelingen in het sociale domein van groot belang voor hun begrip van de gemeentelijke taak. Wat dit rechtsgebied onder andere interessant maakt is de driehoeksrelatie tussen werkgever, werknemer- en bestuursorgaan. Om die reden staan in dit vak centraal thema’s die liggen op het snijvlak van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht.

Behalve aan de wettelijke systematiek en de concrete toepassing van de diverse wetten, wordt in dit vak ook ruim aandacht besteed aan de strategische keuzes die voorliggen voor werkgevers en werknemers in geval van ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Naar gelang van de actualiteit wordt ook aandacht besteed aan deelonderwerpen, zoals: de verzekeringspositie van de zzp’ er, verwijtbare werkloosheid en ontslag, de loonsanctie, de beëindigingsovereenkomst, samenwonen en recht op uitkering, zoals de proportionaliteit van boetes, de reikwijdte van onderzoeksbevoegdheden van uitkeringsorganen ( bijvoorbeeld bij huisbezoek) en dwangarbeid voor uitkeringsgerechtigden.

Docenten
mr. dr. W.L. Roozendaal (Coördinator)
mr. L. van den Berg (Examinator)

Onderwijsvorm
Werkgroepen en hoorcolleges.

Toetsvorm
Geroosterd schriftelijk tentamen.

Aantal studiepunten
6 ECTS

Pensioenrecht

Het pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers. De wettelijke sociale zekerheid (1e pijler). De aanvullende pensioenen gekoppeld aan arbeid voor werknemers en andere werkenden (2e pijler). De individuele verzekeringen of andere individuele arrangementen (3e pijler). De colleges Pensioenrecht betreffen het pensioen in de 2e pijler zoals overeengekomen op basis van een arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer. Het bijzondere van dit pensioen is dat de voor pensioen bestemde gelden buiten het ondernemingsvermogen veilig gesteld moet worden bij een pensioenuitvoerder. Dat geeft boeiende rechtsvragen over de aldus ontstane rechtsverhouding tussn drie partijen: werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder. De Pensioenwet geeft daarover regels over. Hier gaan de colleges over.

De volgende onderwerpen zullen tijdens de colleges aan bod komen:
1. Overzicht pensioenstelsel, relatie met AOW;
2. De pensioenovereenkomst tussen werkgever en werknemer: hoe komt deze tot stand, wat is de inhoud en welke verplichtingen vloeien hier uit voort;
3. De verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds, een typisch Nederlands fenomeen vergelijkbaar met algemeen verbindend verklaren van cao’s;
4. De uitvoeringsovereenkomst: de overeenkomst tussen werkgever en de pensioenuitvoerder over uitvoering van de pensioenovereenkomst, pensioenfonds, verzekeraar of andere uitvoerder inzake de onderbrenging;
5. Het wijzigen van een pensioenregeling: de voorwaarden, methode en instemmingsrecht van de ondernemingsraad;
6. Pensioen en ontslag: rechten plichten en einde arbeidsovereenkomst in verband met de pensioenleeftijd;
7. Pensioen bij fusies en overname: de specifieke pensioenregels bij de overgang van een onderneming.

Docent
prof. dr. E. Lutjens (Coördinator & Examinator).

Onderwijsvorm
Alle collegeweken uitleg en toelichting, hoorcollege-achtig Collegeweken 5, 6 en 7: hiernaast afzonderlijke casuscolleges met behandeling van tentamen representatieve casussen. Voor alle weken geldt: vooraf worden toetsvragen verspreid.

Toetsvorm
Een geroosterd schriftelijk tentamen, dat indien mogelijk digitaal wordt afgenomen. Open vragen met mogelijkheid van deel MC-vragen.

Aantal studiepunten
6 ECTS

Onderneming en arbeid

Dit vak is gericht op het verwerven van kennis inzake het arbeidsrecht, pensioenrecht, ondernemingsrecht, faillissementsrecht en bestuurdersaansprakelijkheidsrecht voor zover relevant voor de factor arbeid bij herstructurering van ondernemingen. In het vak wordt in ieder geval aandacht besteed aan de arbeidsrechtelijk relevante aspecten van de inrichting van de onderneming (statutair bestuurder, rvc, ava); de aansprakelijkheid van bestuur en management; de factor arbeid bij concernherstructurering, juridische fusies en overnames, de positie van werknemers bij insolventie en doorstart. Afhankelijk van de actualiteit worden gastsprekers uit de praktijk uitgenodigd die een door hen ingebrachte casus met de studenten bespreken.

Bij het besturen van een onderneming worden regelmatig beslissingen genomen die de factor arbeid raken. Met herstructurering, bijvoorbeeld in de vorm van wijziging van de juridische structuur van een concern, fusering, overname of splitsing, wordt gestreefd naar oplossing van financiële problemen, inperking van ondernemingsrechtelijke risico’s of benutten van strategische kansen. Ook het bewerkstelligen van een doorstart of juist het beëindigen van ondernemingen kan daaraan bijdragen. Dergelijke beslissingen hebben dikwijls gevolgen voor de factor arbeid, bijvoorbeeld omdat werknemers inspraak hebben of omdat rekening moet worden gehouden met financiële aanspraken van werknemers. Voor het inschatten van kansen en risico’s bij herstructurering is kennis van het toepasselijke arbeidsrecht en pensioenrecht onontbeerlijk. De verplichte inschakeling van medezeggenschap en vakbonden, risico’s verbonden aan de gebondenheid aan cao’s en pensioenverplichtingen, de overname van personeel en de mogelijkheid van verzet tegen een faillissement of een doorstart zijn voorbeelden van aspecten die in ogenschouw moeten worden genomen bij strategische keuzes inzake herstructurering van ondernemingen. Bij de zogeheten due diligence onderzoeken zijn dergelijke aspecten regelmatig van cruciaal belang bij het slagen van een transactie.

Onderwijsvorm
1 x 2 uur werkgroep per week; daarnaast gastcollege maximaal 1 x 2 uur per week (mogelijk niet elke week).

Toetsvorm
Schriftelijk tentamen

Overige informatie
Dit vak is geschikt voor studenten in de afstudeerrichtingen privaatrecht, ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Het vak is de opvolger van het vak Arbeidsrecht in overnames en reorganisaties. Het vernieuwde vak beslaat meer rechtsterreinen en is geschikt voor studenten in de afstudeerrichtingen privaatrecht, ondernemingsrecht en arbeidsrecht.

Internationaal sociaal recht: multinationals en globalisering

De globalisering van handelsrelaties heeft een grote impact op de arbeidsrechtelijke bescherming van werkenden die in de toeleverings- en productieketens van multinationale ondernemingen werkzaam zijn. Landen worden in de verleiding gebracht om elkaar op de kostprijs van arbeid te beconcurreren, teneinde zich als aantrekkelijke vestigingsplek voor de producenten van goederen en diensten te presenteren. In sommige delen van de grensoverschrijdende productieketens ontbreekt elke vorm van arbeidsrechtelijke bescherming en traditionele nationale en internationale wetgevingsmethoden zijn niet voldoende toegerust om dit probleem op te lossen. Voor een groot aantal betrokkenen heeft dit rampzalige gevolgen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het instorten van de Rana Plaza fabriek in Bangladesh in 2013, met meer dan duizend dode textielarbeiders als gevolg, en andere vormen van arbeidsuitbuiting, zoals kinderarbeid in de katoenpluk in Oezbekistan voor kleren die bij ons in de winkels hangen. Voor deze slachtoffers van mensenrechtenschendingen op het terrein van de arbeid is het momenteel zowel juridisch als feitelijk vrijwel onmogelijk om naleving van de voor hen geldende rechten af te dwingen. Die problemen worden in dit vak geadresseerd, waarbij de laatste ontwikkelingen, die gericht zijn op het verantwoordelijk, en wellicht zelfs aansprakelijk stellen van multinationale ondernemingen op dit gebied onder de loep worden genomen.

Door een algemene introductie van het internationale arbeidsrecht raakt de student bekend met het institutionele kader van de Internationale Arbeidsorganisatie, en de status van de verschillende juridische middelen die het internationale arbeidsrecht tot zijn beschikking heeft (zowel vanuit mondiaal als vanuit regionaal perspectief). Naast de meer technisch-juridische aspecten komen ook de materieel rechtelijke aspecten van het internationaal sociaal recht en de impact ervan op de nationale rechtsordes aan bod. Ten slotte wordt ook aandacht besteed aan recente ontwikkelingen op het gebied van het aansprakelijk stellen van transnationale ondernemingen voor het schenden van mensenrechten, waarbij studenten worden aangezet om zelf na te denken over de meest effectieve inzet van bestaande juridische middelen en de verdere ontwikkeling hiervan.

De schriftelijke opdracht waar de student gedurende de loop van het programma in verschillende stappen aan werkt bestaat uit de analyse van de juridische mogelijkheden om de schending van (arbeidsrechtelijke) mensenrechten in de productieketen van een zelfgekozen product aan te pakken. Door zich in te leven in de feitelijke en juridische positie van de verschillende partijen die hier bij betrokken zijn (van Multinational tot werknemer, van aandeelhouder tot consument) komt de problematiek gedurende de cursus steeds verder tot leven voor de student.

Meer concreet komen tijdens de cursus de volgende onderwerpen aan bod:

– Het institutionele kader waar binnen het internationale arbeidsrecht zich heeft ontwikkeld en de belangrijkste beginselen van internationaal arbeidsrecht;
– Alternatieve wijzen van juridische normering, zoals soft-law, waaronder wordt verstaan gedragscodes van ondernemingen en collectieve onderhandelingen op transnationaal niveau;
– De juridische status van het internationale arbeidsrecht (zowel publiekrechtelijke als de privaatrechtelijke alternatieve vormen) en de verschillende reguleringstechnieken die hierin worden toegepast, met ruime aandacht voor implementatie en handhaving;
– De mogelijkheid om multinational aansprakelijk te stellen voor mensenrechtenschendingen in de supply-chain;
– De impact van het internationale arbeidsrecht op nationale rechtsordes en het niveau van de werkvloer van multinationale ondernemingen, waaronder bespreking van relevante jurisprudentie.

Docenten
prof. dr. K. Boonstra (Coördinator & Examinator)
mr. R.F. Hoekstra

Onderwijsvorm
Hoorcolleges

Toetsvorm
Paper en verplichte aanwezigheid. Het (individuele) paper wordt gedurende de loop van de hele cursus geschreven, in voorgeschreven stappen die tijdens de werkgroepen worden besproken. Er is geen andere schriftelijke eindtoets.

Aantal studiepunten
6 ECTS

International Labour Law: Multinational Corporations in a Globalizing World

The impact of globalisation of trade on labour law and the protection of workers’ rights is potentially vast. In order to present themselves as suitable places of establishment or production of goods and services, countries are tempted to compete on the price of labour. Labour law that covers all workers in the supply-chain is non-existent and ‘old-school’ methods of legislating are insufficient to deal with this issue.

 

 

During the course this problem will be reviewed and developments will be studied. Through a general introduction in international labour law students will be made familiar with the institutional framework of the International Labour Organisation and the legal nature of international labour law (from both a global and a regional perspective), and various legislative techniques, material aspects and the impact of international labour law on the domestic legal order of the member states. Recent developments in international labour law concerning the application of private law doctrines such as those on liability and tort, on violations of human rights in the supply-chain of multinational corporations will be studied, and students will work on effective cures and remedies including compensation. The aim of this course is that the students will learn to work with the different legal tools that have been developed over the years, in order to find resolutions for the problems of the application of labour law in a world where trade has been globalized, but social justice not yet.

Through the course several topics are discussed:

 • the institutional framework within which international labour law has come into existence;
 • the legal nature of international labour law and the functioning of the ILO and its supervisory mechanism;
 • the main principles of international labour law and core labour standards concerning collective bargaining rights, prohibition of forced and child labour, and discrimination in respect of employment and working conditions;
 • methods to apply international labour law in the supply-chain of multinational corporations;
 • case-law (f.i. Wal-mart, Adidas, Coca cola) concerning the application of international labour law;
 • alternative regulation and dispute settlement, corporate codes and international collective bargaining;
 • international trade agreements and labour clauses;
 • the impact of international labour law on the national legal order.

Docenten
prof. dr. K. Boonstra (Coordinator & Examiner)

Onderwijsvorm
Students will througout the whole course work on an individual assignment in which an actual case concerning workers’ rights violations in a supply-chain of a multinational company is analysed and presented. During the course active involvement and participation of all students is required. They will each use the product of their own choice and will accumulate literature, internet- and other materials that enable them to find a legal solution for their cases. The literature and materials that are presented on the blackboard will also be useful in this way. The lecturers work along with the group in this process. Every meeting will start with a short introduction by one of the lecturers, after which the whole group will work on the subject of that particular week.

Toetsvorm
Individual paper and mandatory attendance. There is no written exam apart from the individual paper which is based on the assignment which will be discussed in class, step by step.

Aantal studiepunten
6 ECTS

Fiscaal pensioenrecht

Fiscaliteit en pensioen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De opzet van pensioenregelingen wordt mede bepaald door de fiscale behandeling. De verhoging van de pensioen- en AOW-leeftijd is daarvan een sprekend voorbeeld. Daarnaast wordt de interactie tussen de fiscale behandeling van pensioen met de fiscaliteit van lijfrenten en de winstbepaling steeds belangrijker. Ook de kredietcrisis zal fiscaal haar sporen nalaten. Tot slot gaat het grensoverschrijdend verkeer van werkgevers en werknemers gepaard met eigen fiscale vraagstukken. Kortom: de fiscale wet- en regelgeving wordt steeds omvangrijker en complexer. Fiscaal pensioenrecht is dan ook uitgegroeid tot een volwaardig en eigen vakgebied.

Het doel van dit vak is om de student diepgaand inzicht te geven in de fiscale wet- en regelgeving rond pensioenen en andere onderhoudsvoorzieningen en de raakvlakkken met de overige relevante rechtsgebieden.

Het vak snijdt de volgende onderwerpen aan:

 • Drie pijler systematiek in Nederland;
 • Pensioenen in de tweede pijler;
 • Pensioenopbouwsystemen;
 • waardeoverdracht;
 • Diensttijd;
 • Pensioengevend salaris;
 • Ingangsdatum;
 • Toegelaten pensioenuitvoerders;
 • Oneigenlijke handelingen;
 • Rechtsbescherming;
  Pensioenen in de successiewet;
 • Internationaal;
 • De directeur-grootaandeelhouder;
  Lijfrenten;
 • Levensloop;
 • Regelingen voor vervroegde uittreding.

Docent
prof. dr. H.M. Kappelle (Coördinator & Examinator)

Onderwijsvorm
Hoorcolleges.

Toetsvorm
Geroosterd schriftelijk tentamen.

Aantal studiepunten
6 ECTS

Sport en recht

Het doel van het vak is het verkrijgen van vaardigheid in het denken en discussiëren over sport(vormen) en relaties in de sport met behulp van de rechtsgebieden, die daarop van toepassing zijn. In het centrum hiervan staat de afbakening van de immuniteit van specifieke sporteigen regels ten opzichte van het ‘dwingend’ recht. De vaardigheid moet worden toegepast bij het onderbouwen van de opvatting waarom in het ene geval de rechtsregel moet wijken voor de sportregel en in het andere geval niet.

 

Om het doel te bereiken is kennis nodig van de organisatievormen in de sport en de daarin voorkomende rechtsbetrekkingen die gebaseerd zijn op het amateurisme, de topsport en de beroepssport. Daartoe is gekozen voor de volgende onderwerpen:

 • De ontwikkeling in het algemeen van spel- en sportregel in verhouding tot rechtsregels;
 • De rechtspersonenrechtelijke structuur van sportorganisaties;
 • Lidmaatschaps- en arbeidsverhoudingen van topsporters en beroepssporters;
 • Het tuchtrecht in de sport;
 • Het recht dat van toepassing is op transfers en overschrijvingen in de sport;
 • De rechten op exploitatie van sportprestaties.

Docenten
mr. M. Olfers (Coördinator & Examinator)

Onderwijsvorm
Werkgroepen en hoorcolleges.

Toetsvorm
Paper over een bepaald (meestal actueel) onderwerp (onderwerp komt via Canvas beschikbaar). En het opstellen van juridisch relevante en goed onderbouwde vragen ter voorbereiding op de gastcolleges.

Aantal studiepunten
6 ECTS

Onderwijsvorm
1 x 2 uur werkgroep per week; daarnaast gastcollege maximaal 1 x 2 uur per week (mogelijk niet elke week).

Toetsvorm
Schriftelijk tentamen

Overige informatie
Dit vak is de opvolger van het vak Arbeidsrecht in overnames en reorganisaties. Het vernieuwde vak beslaat meer rechtsterreinen en is derhalve geschikt voor studenten in de afstudeerrichtingen privaatrecht, ondernemingsrecht en arbeidsrecht.

Gezondheidsrecht

Het vak Gezondheidsrecht draagt bij aan de eindtermen van de opleiding door het tijdens hoorcolleges en werkgroepen bevorderen van een academisch werk- en denkniveau en het ontwikkelen van juridische, met name analytische, vaardigheden.

 

 

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Rechten van patiënten incl. dwangbehandeling en dwangopneming
 • Kwaliteit en beroepsregeling
 • Rechtsvragen rond begin en einde van het leven
 • (Tuchtrechtelijke) aansprakelijkheid van hulpverleners
 • Stelsels van zorgverzekering
 
Docent
dr. mr. C. Blankman
 
Onderwijsvorm
Hoorcolleges, werkgroepen (aanwezigheid niet verplicht) en een bezoek aan de rechtbank voor het bijwonen van een zitting
van het Medisch Tucht College.
 
Toetsvorm
Toetsing vindt plaats door middel van een tentamen dat schriftelijk of digitaal wordt afgenomen en een halverwege de cursus te concipiëren uitspraak naar aanleiding van een bijgewoonde zitting van het Medisch Tuchtcollege Amsterdam of als vervangende opdracht een te schrijven noot bij een arrest.
 
Aantal studiepunten
6 EC
 
 

Capita aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheid en verzekering zijn nauw met elkaar verbonden. Zonder de aanwezigheid van verzekeringen zou een groot aantal ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht, zoals de opkomst van risicoaansprakelijkheid en de ruime toerekening bij personenschade, niet mogelijk zijn geweest. In dit ‘losse’ onderdeel van het verdiepingsvak aansprakelijkheid en verzekering wordt aandacht besteed aan onderwerpen als: de specifieke bewijsregels die zijn ontstaan op het terrein van de werkgeversaansprakelijkheid en de medische aansprakelijkheid en de manier waarop bij letselschade de omvang van de schade wordt vastgesteld.

Het vak heeft tot doel de studenten dichter bij de praktijk te brengen. Vrijwel alle docenten zijn werkzaam in de letselschadepraktijk of onderhouden nauwe banden daarmee. Het komt regelmatig voor dat studenten via dit vak een stageplaats verkrijgen in de praktijk van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

Docenten                                                             

 mr. dr. A.J. Van

Onderwijsvorm        

In wekelijkse hoorcolleges wordt de voorgeschreven stof behandeld en tegen een bredere achtergrond geplaatst. Daarbij wordt de materie geïllustreerd aan de hand van actuele voorbeelden. Een groot deel van de colleges wordt verzorgd door docenten die zelf werkzaam zijn in de praktijk van het verzekeringsrecht. Tijdens de werkcolleges zelf wordt een actieve bijdrage van de student verwacht in de vorm van deelname aan discussies.

Toetsvorm

In de eerste weken van de cursus wordt een paperopdracht verstrekt. Deze bestaat meestal uit het schrijven van een noot bij of een procesadvies over een uitspraak of een arrest en dient individueel door de student te worden gemaakt.Het tentamen bestaat uit een aantal casus met steeds een of meer vragen.

Aantal studiepunten

6 EC