STUDENT, ZWANGER EN GELIJKE BEHANDELING

 

STUDENT, ZWANGER EN GELIJKE BEHANDELING
Een onderzoek naar de regelgeving en voorzieningen voor zwangere studenten en studenten die zorgdragen voor kinderen in het mbo en het hoger onderwijs


Aanleiding voor het onderzoek

In de zomer van 2015 sprak een coalitie van verschillende maatschappelijke groeperingen over de hoge uitval van studenten met jonge kinderen in het onderwijs. Deelnemers aan dit gesprek waren vertegenwoordigers van het Public Interest Litigation Project (PILP)/Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), het Steunpunt Studerende Moeders, de Vereniging Vrouw en Recht (VVR), het Clara Wichman Proefprocessenfonds, FNV vrouw en de Nederlandse Vrouwenraad (NVR). Het idee kwam op om onderzoek te doen naar de regelingen en voorzieningen voor zwangere studenten en studenten die de zorg dragen voor jonge kinderen in het mbo en het hoger onderwijs. Het onderzoek is onder leiding van Anja Eleveld (Vrije Universiteit, sectie sociaal recht) uitgevoerd door Janneke Allers, Sietske Delen en Janine van Veldhuizen. Dit rapport bevat de resultaten van dat onderzoek.

 

Doel- en vraagstelling

De wetgever heeft – in veel gevallen ter codificering van gelijke behandelingsjurisprudentie -een groot aantal wettelijke regelingen geïntroduceerd ter bescherming en facilitering van zwangere en pas bevallen werkneemsters en werknemers die de zorg dragen voor kleine kinderen. Voor studenten in dezelfde situatie bestaan echter slechts twee wettelijke regelingen (art. 7.51 WHW en art. 2.1 Uitvoeringsbesluit WHW jo. Art. 7.8b lid 3 en art. 7.9 lid 3 WHW) en een derde regeling die nog niet in werking is getreden (nieuw art. 7.10 lid 4 WHW).

Op basis van het hoge uitvalspercentage van studenten die de zorgdragen voor kinderen lijken we in ieder geval te mogen concluderen dat dat er meer nodig zal zijn om deze studenten binnenboord te houden. De minister van OCW heeft aangegeven dat de verantwoordelijk ligt bij de onderwijsinstellingen zelf: de instellingen zullen zelf regelingen en voorzieningen moeten treffen om deze groep studenten te faciliteren.

Met dit onderzoek inventariseren wij in hoeverre onderwijsinstellingen iets hebben geregeld voor zwangere studenten en studenten met jonge kinderen. Dit onderzoeksrapport beoogt een antwoord te geven op een drietal vragen:

  1. In hoeverre zijn onderwijsinstellingen in het mbo en hoger onderwijs op grond van het in Nederland geldende gelijke behandelingsrecht verplicht tot het treffen van regelingen en voorzieningen ten behoeve van zwangere studenten en studenten die de zorg dragen voor jonge kinderen?
  2. Wat hebben onderwijsinstellingen in het mbo en hoger onderwijs voor deze groepen geregeld en welke voorzieningen hebben ze getroffen?
  3. In hoeverre zijn deze regelingen kenbaar, transparant en toegankelijk?

 

Auteurs

dr. Anja Eleveld
Janneke Allers
Sietske Delen
Janine van Veldhuizen

December 2016

 

Klik hier voor het onderzoek