Opdrachtbemiddeling in de zorg

Opdrachtbemiddeling in de zorg
Onderzoek onder bemiddelaars en zzp’ers


Aanleiding voor het onderzoek

In de afgelopen dertig jaar is het aantal mensen dat als zzp’er voor zichzelf begint sterk toegenomen. De Nederlandse economie wordt daarom ook wel een ondernemende economie genoemd. De ontwikkeling is ook zichtbaar in de zorg, en net als in andere sectoren, worden naast de voordelen ook nadelen onderkend. De voordelen zouden vooral samenhangen met de flexibiliteit die zzp’ers hebben ten opzichte van mensen die in loondienst werken. Het zou hen van pas komen bij het afstemmen van zorg op de specifieke omstandigheden van zorgbehoevenden. Daar zou vooral in de intensieve thuiszorg behoefte aan bestaan. Zorgen bestaan er met name over de positie van zzp’ers, schijnzelfstandigheid, en de mogelijke oneerlijke concurrentie met zorgverleners die wel personeel in dienst hebben. Een specifiek punt waarvoor aandacht is gevraagd, zijn bemiddelaars.

Er zijn namelijk signalen dat veel zzp’ers in de zorg werken via een bemiddelingsbureau. Dit zijn bureaus die zzp’ers helpen bij het vinden van opdrachtgevers en daarnaast lopende de opdracht in beeld blijven om te faciliteren met administratieve diensten of die lopende de opdracht een vinger aan de pols houden om te zien of de opdracht wordt uitgevoerd conform de verwachtingen van de opdrachtgever. Vanwege deze betrokkenheid bestaan er ook zorgen over deze bureaus. Zo zou die betrokkenheid kunnen duiden op schijnzelfstandigheid of zou het kunnen leiden tot een te grote afhankelijkheid van de zzp’er. Daarnaast zijn er zorgen over de vergoeding die wordt gevraagd voor de bemiddelingsdiensten. Deze werden onder meer geuit in vragen vanuit de Tweede Kamer aan de staatsecretaris van VWS. Deze heeft daarop toegezegd onderzoek te laten uitvoeren naar de praktijk en tarieven van bemiddeling3.

 

 

Doel- en vraagstelling

Tegen de bovengeschetste achtergrond en ten behoeve van de vragen die binnen en buiten de Tweede Kamer zijn gesteld, heeft het ministerie van VWS voorliggend onderzoek laten uitvoeren. Hiermee is in beeld gebracht welke rol bemiddelaars in de zorgsector spelen. De doelstelling van dit onderzoek luidt als volgt: “Het geven van een feitelijk inzicht in de rol, werkwijze, omvang en samenstelling van de groep bemiddelingsbureaus voor zzp’ers in de zorg, vanuit het perspectief van de bemiddelingsbureaus en de zzp’ers.” Met het onderzoek worden de volgende vragen beantwoord:

  1. Op welke manier komen zzp’ers in de zorg aan hun opdrachten? Welk percentage van zzp’er in de zorg werkt via een bemiddelingsbureau? Voor welk percentage van hun opdrachten zijn deze zzp’ers afhankelijk van zo’n bureau?
  2. Hoeveel bemiddelingsbureaus voor zzp‘ers in de zorg en ondersteuning zijn er bij benadering? Binnen welke zorgdomeinen zijn ze actief?
  3. Welke vormen van zorgbemiddeling bestaan er in het zorgdomein? Welke bemiddelingsconstructies worden toegepast?
  4. Welke vergoedingen worden gerekend voor bemiddeling, bij wie worden die vergoedingen in rekening gebracht, en in welke mate worden de vergoedingen eventueel vervolgens doorberekend?
  5. Verschilt het gedeclareerd uurtarief van zelfstandigen die gebruik maken van bemiddeling van zelfstandigen die daar geen gebruik van maken?

Met de beantwoording van deze vragen, geeft dit onderzoek in de eerste plaats een overzicht. Het geeft een zo feitelijk mogelijke beschrijving van bemiddeling: van het aantal bureaus, hun dienstenpakket, hun tarieven en hun meerwaarde voor zzp’ers. Met deze beschrijving moet dit rapport bijdragen aan het debat zonder in te gaan op de wenselijkheid of rechtmatigheid van de huidige praktijk van opdrachtbemiddeling.

 

Auteurs
Prof. mr. dr. W.L. Roozendaal

mr. dr. L. van den Berg

Maart 2015

 

Klik hier voor het onderzoek