Klara Boonstra

Contact
Telefoon        +31 20 59 83320
Kamernr         3a-46
E-mail            k.boonstra@vu.nl
Onderdeel      Faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( staats- en bestuursrecht )
Functie           Hoogleraar

 

Curriculum vitae
Klara Boonstra is hoogleraar internationaal arbeidsrecht in deeltijd. De vakken die zij in het Nederlands en het Engels geeft, gaan over juridische methoden om mensenrechtenschendingen in de productieketen van multinationale onderneming te bestrijden en om werknemers die nadeel van een schending hebben opgelopen te compenseren.

Van 2008 tot 2016 is zij ook werkzaam geweest als juridisch adviseur van het bestuur van de FNV. Die ervaring zorgt er voor dat ze de studenten uit de eerste hand kan informeren over de praktijk van de internationale organisaties die betrokken zijn bij het opstellen van de wet- en regelgeving op dit terrein.

Vanaf 2017 is zij naast haar baan aan de VU directeur van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk instituut voor de sociaal-democratie.

 

Onderwijsactiviteiten

Master
Internationaal Sociaal Recht
Begeleiding masterscripties

 

Onderzoeksactiviteiten
Klara Boonstra participeert in verschillende onderzoeken op het terrein van innovatieve vormen van arbeidsvoorwaardenvorming en de beïnvloeding door sociale partners van wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsrecht in brede zin. Zij schrijft artikelen en boekbijdragen in het Nederlands en Engels over onder meer mensenrechtenschendingen in de productieketens van multinationale ondernemingen en over corporate social responsibility. Ook is zij betrokken bij verschillende projecten op het terrein van arbeidsuitbuiting, samen met de FNV en het instituut Leiden Asiastudies.

 

Expertise
CAO-recht, sociaal recht, internationaal sociaal recht

 

Kernpublicaties

  • K. Boonstra, ‘Case note: Hof EU C 522/12 (Hof definieert minimumloonbegrip in de Detacheringsrichtlijn, ook voor zuiver interne aangelegenheden)’, TRA 2013/7.
  • K. Boonstra, ‘Draagvlak sociale partners en hun instrumentarium’, in Ontwerpen van arbeidsverhoudingen, Den Haag: AWVN, p.22-35.
  • K. Boonstra, ‘Disproportionele beperking van het stakingsrecht: artikel G van het ESH in de Nederlandse jurisprudentie’, in Sociaal recht: tussen behoud en vernieuwing, 2011 Zutphen: Paris, p. 235-246.
  • K. Boonstra, ‘Flexibel waar het kan, zeker waar het moet’, Socialisme en Democratie, 2011 5/6, p. 123-127.

Alle VU-publicaties, via VU Research.

 

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam